Matej K. Kokot, dr.med, spec. MDPŠ

Komunikacija – klikni za:

Načini naročanja na obravnavo

 • ELEKTRONSKO – podjetja: z uporabo spletne rešitve, ki poleg naročanja omogoča tudi varno hrambo vsega v povezavi z varnostjo in zdravjem pri delu na enem mestu – naročilo se izvede neposredno iz aplikacije podjetja (glej zavihek e-medicina)
 • ELEKTRONSKO – zaposleni: v podjetjih, ki uporabljajo to spletno rešitev, se lahko zaposleni naročijo sami, če če jim delodajalec to omogoči
 • PO TELEFONU – rezervirano za izjemne primere – npr. ko podjetja še niso naši pogodbeni partnerji in potrebujejo hitro rešitev problema

Odgovorni nosilec dejavnosti

 • Specialist MDPŠ, usmerjen v šport (specializacija s programom izobraževanja enotne evropske specializacije medicine športa).
 • EFSMA certificirani inštruktor za vadbo na recept, aktivni član združenja za medicino športa ter združenja za medicino dela (član več strokovnih skupin).
 • Mentor v projektu zaposlovanje kineziologov v zdravstvu, mentor študentom medicine za področje medicine dela, od 2015 predavatelj v izobraževanju specializacije družinske medicine s področja preventive in področja življenjskega sloga (vadbe na recept), strokovni sodelavec v pilotnem projektu (URI Soča) na področju vračanja na delo po dolgotrajnih bolniških odsotnostih.
 • Dodatna znanja iz IT, certificirani Google IT support specialist, dolgoletni sistemski administrator in (neprofitno) glavni strokovni sodelavec pri razvoju Gospodarja zdravja za področje medicine dela. Od 2021 predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije v vladni strokovni skupini za digitalizacijo zdravstva.
 • Zagovornik sistematičnega pristopa za obstanek zgolj koristnih praks, večno v iskanju izboljšanih metod dela in boljših idej, zagovornik timskega pristopa, deljenja informacij v skupno dobro ter preventive pred kurativo.

Matej K. Kokot, dr.med, spec. MDPŠ

Kako se pripraviti na pregled?

 • Na pregled pridite tešči (lahko pijete vodo in vzamete zdravila) – v kolikor prejmete navodila, da obiščete laboratorij v drugem terminu (ali na drugi lokaciji, velja enako.
 • S seboj prinesite očala in slušni aparat, v kolikor jih uporabljajte.
 • V kolikor imate priznano invalidnost, s seboj OBVEZNO prinesite odločbo invalidske komisije IN strokovno mnenje invalidske komisije (dokumentacijo skeniramo in vam jo vrnemo – v kolikor smo to že naredili, je ni treba ponovno prinašati).
 • V kolikor bo potrebna dodatna dokumentacija, bomo ciljano prosili za dodatne izvide (naknadno).
 • Prinesite dobro voljo in rezervirajte 60-90 minut časa.

Kaj je medicina dela?

Medicina dela
 • Veja medicine, ki se ukvarja s posledicami delovnega okolja na zdravje ljudi ter zdravja ljudi na delovno okolje in uspešnost podjetij.
 • Pokriva  podrobna znanja delovnih procesov, fiziologije, psihologije posameznika in množic, okoljske medicine, toksikologije, epidemiologije, predvsem ocenjevanja tveganja in verjetnosti.
 • Je vez med delodajalci in zaposlenimi (in njihovim zdravnikom) pri ohranjanju, še bolj pa pri povrnitvi zdravja.
 • Po osnovnem poslanstvu ena od 4 preventivnih dejavnosti na primarnem nivoju (poleg družinske medicine, ginekologije in pediatrije).
 • Delodajalci in zaposleni jo pretežno poznajo po izvajanju pregledov pred (med) zaposlitvijo, opravljajo pa še številne druge zadolžitve.
 • Zadolžena tudi za izvajanje ocen tveganja, načrtovanja planov promocije zdravja in preventivnih ukrepov v podjetjih, vračanje na delo po dolgotrajnih bolniških odsotnostih, izvajanje prilagoditev delovnih mest invalidom, sodelovanje v postopkih ZZZS in ZPIZ, izvajanju cepljenja ipd.
 • Edina specialnost v državi, ki ni del javne zdravstvene mreže (ni plačana iz katere od javnih blagajn), zatovse storitve plača naročnik.
 • Je edina specialnost v državi, kjer vse stroške (izobraževanja, usposabljanja in plače 4 let) do pridobitve naziva specialista krije specializant sam ali ustanova, pri kateri specializira, ne pa država).
 • Ne glede na zgoraj našteto, je specializacija podvržena enakimu strokovnemu nadzoru oz. licenčni kontroli zdravniške zbornice kot katerakoli druga specialnost in zanjo veljajo enaka načela zdravniške etike in poklicne molčečnosti kot za katerokoli drugo.
 • Dovoljenje za opravljanje dejavnosti ji izda ministrstvo za zdravje, ki vodi tudi seznam odgovornih nosilcev dejavnosti v državi.

Aktivnosti medicine dela, ki so na voljo pri nas (po navadi v naslednjem vrstnem redu):

 • Ogledi delovnih mest z izpostavitvijo potencialnih problemov in predlaganjem rešitev.

 • Izdelave izjave o varnosti (skupaj z varnostnim inženirjem – zdravstvene ocene tveganja s pripravo zdravstvenih zahtev).

 • Preventivni pregledi delavcev (predhodni, obdobni, usmerjeni obdobni, kontrolni).

 • Analiza podatkov podatkovne zbirke pregledanih in priprava predlogov za izboljšanje problematike.

 • Analiza in priprava celostnega plana zniževanja stopnje bolniške odsotnosti.

 • Analiza, predstavitev in priprava predlogov za izboljšanje odnosov v podjetju.

 • Priprava plana promocije zdravja.

 • Preventiva/Zdravljenje delovnih mest.

 • Preventivni pregledi gasilcev (prostovoljnih- in poklicnih) – tudi na terenu v primeru zadostnega števila.

 • Izvajanje cepljenja pred hepatitisem B, gripo, klopnim meningoencefalitisem (po želji tudi drugo).

 • Izvedba usmerjenih izobraževanj (v živo ali webinarji) s področja najpogostejših težav v podjetju.

 • Izvedba usmerjenih izobraževanj (v živo ali webinarji) s področij preventive, ki zanimajo zaposlene.

 • Izvedbe praktičnih delavnic s področja obvladovanja stresa, reševanja konfliktov, vaj na delovnem mestu, vaj doma…

 • Vodenje evidence in izdelava poročil z delom povezanih bolezni in poklicnih bolezni.

 • Ocene delazmožnosti v invalidskih postopkih ZPIZ in dolgotrajnih bolniških (ZZZS).

 • Priprava ekspertiz za priznanje poklicne bolezni.

 • Pomoč delodajalcem pri katerikoli težavi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Kako poteka sodelovanje v praksi?

Zgornji model sodelovanja ni mogoč brez informacijske podpore, zato smo prešli na izključno digitalno poslovanje.

Kaj to pomeni za podjetja?

Kaj imam od pregleda na medicini dela?

 • Posnetek zdravstvenega stanja (več posnetkov skozi čas pa pokaže morebiten negativen vpliv dela na zdravje).
 • Možnost posveta z zdravnikom za vsa področja, kjer s preventivo lahko preprečimo pojav kronične bolezni.
 • Vsak zaposleni prejme izvid, s prilogami opravljenih preiskav.
 • Delodajalec (kot potrdilo izpolnjevanja zakonskih obveznosti) prejme spričevalo na katerem je označeno ali posameznik izpolnjuje pogoje za delovno mesto ali ne oz. ali obstajajo kakšne omejitve ter predlogi sprememb.
 • Delodajalec ob daljšem obdobju prejme ANONIMIZIRANO skupinsko poročilo glede zdravstvene slike zaposlenih v podjetju (nikoli podatkov posameznika).
 • Delodajalec lahko na podlagi poročil spremlja, kateri sprejeti ukrepi so učinkoviti in kateri ne.
 • Medicina dela lahko anonimizirano pomaga pri reševanje problematike, ki jo zaposleni težko rešuje z nadrejenimi.
 • Medicina dela lahko anonimizirano pridobi odgovore na  vprašanja delodajalcev, s področij, ki jih zanimajo, pa do njih niso neposredno upravičeni ali pa dobijo neiskrene odgovore v kolikor se obrnejo na zaposlene (poleg zdravstvene problematike so to še vzdušje v podjetju, izpostavljanje problematičnega vodstvenega kadra, izpostavljanje naravnih »liderjev«, mobing…)
 • Cilj aktivnosti medicina dela so zdravi, produktivni zaposleni, ki z veseljem hodijo v službo, ker jim ta nudi stimulativno in varno okolje in v njem do popolnosti lahko pokažejo svoj potencial. Pristop ni drugačen od tistega v ambulanti – osnovno vodilo je poklicna molčečnost in zaupanje med vsemi vpletenimi.