E-medicina

 • Medicinska oskrba ni vedno v fizični obliki.
 • Pacienti ne morejo vedno do nas.
 • Včasih športniki in zaposleni potrebujejo pomoč na poti.
 • Širšega pogleda ni brez obdelave zbranih podatkov.
 • Papirnata izmenjava je časovno in ekološko potratna.
 • Neumno je opravljati delo, ki ga avtomatizira dobra IT rešitev.
E-medicina

Zato v ZZ Revita:

 • Aktivno sodelujemo pri digitalizaciji zdravstva in razvoju varnih rešitev.
 • Smo ena od redkih zdravstvenih ustanov s pretežno IT izmenjavo in hrambo.
 • Nudimo možnost e-posvetov in širših telemedicinskih obravnav.
 • Nudimo možnost skupinskih obravnav (webinarjev).
 • Digitaliziramo smo celotno verigo – od prejema do izdaje izvidov.
 • IT rešitve aktivno uporabljamo za poglobljene analize stanja večjih skupin.
 • Zavzemamo se za celovite rešitve – zato smo povezali tudi podjetja/klube.
 • Aktivno poskušamo povezati državne inštitucije (NIJZ; ZZZS, ZPIZ…).
 • Javno se zavzemamo za uporabo varnih, namenskih rešitev, ki služijo ZGOLJ boljši oskrbi.

Rešitve, ki jih uporabljamo:

 • So namenske rešitve, ki so registrirane pri Ministrstvu za zdravje.
 • So napredne, nadgradljive in hitro odzivne.
 • Hranijo podatke v Sloveniji in se ne nalagajo na enega od velikanov.
 • Spoštujejo zasebnost uporabnikov (zdravnikov, pacinetov in podjetij/klubov) in jih ne profilirajo.
 • Uporabljajo enkripcijo pri hrambi in prenosu od uporabnika do zdravnika.
 • Model financiranja sloni na ponujanju namenski hrambe in izmenjave, brez stranskega zaslužka.
E-medicina

V 2016 smo postali glavni strokovni sodelavci za razvoj Gospodarja zdravja pri podpori e-kartona in povezav na področju medicine dela, prometa in športa ter samoplačniških ambulant in telemedicine.

Konflikt interesov: Vse delo je bilo opravljeno brezplačno, ZZ Revita od uporabe programa nima finančne koristi ampak smo zgolj eden od uporabnikov sistema. Gospodar zdravja je samostojno podjetje, specializirano za ponujanje naprednih IT rešitev v zdravstvu.

ZAKAJ NAJ UPORABLJAM GOSPODARJA ZDRAVJA?

 • Ker so po našem mnenju edini ponudnik tovrstne storitve v Sloveniji, ki dosega naše visoke standarde varnosti, prilagodljivosti in odzivnosti v primeru težav.
 • Ker od samega začetka zagovarjajo, da je edino pacient KRALJ svojih podatkov, vsi ostali jih vidijo zgolj, če jim ta omogoči vpogled.
 • Ker so vse njihove poteze do sedaj to njihovo vodilo samo potrjevale.
 • Ker ne hranijo podatkov izven Slovenije.
 • Ker je zasnova programa takšna, da imajo razvijalci pri Gospodarju zdravja uporabniški vmesnik, ki jim omogoča ZGOLJ dostop do identifikatorjev, ne pa do vsebine kartona (po našem vedenju edini IT ponudnik s tovrstno rešitvijo).
 • Ker so ves čas razvoja tesno sodelovali z uradom informacijskega pooblaščenca z jasno željo po zakonsko skladni varni rešitvi.
 • Ker delajo na tem, da se celotna zbirka anonimizira, edini, ki bo zmožen združiti zdravstveno in lastniško bazo, pa bo pacient.
 • Ker so v COVID-nem letu dokazali, da so sposobni praktično čez noč učinkovito in zakonsko ustrezno elektronsko podpreti tudi tako veliko število uporabnikov, kot so osebni zdravniki celotne Ljubljanske regije.
 • Ker rešitev uporablja čedalje večje število ambulant družinske medicine in četudi se registrirate samo za pregled pri nas na medicini dela, vam bo rešitev mogoče omogočala komunikacijo s svojim osebnim zdravnikom in elektronsko naročanje (če ne sedaj, pa zelo verjetno v prihodnje).
 • Ker so vse rešitve do sedaj razvili po tem, ko so jih zahtevali/potrebovali uporabniki (zdravniki, farmacevti, pacienti). To je ravno obratno od povprečnih IT izvajalci v zdravstvu, ki razvijajo svoje ideje produktov in nato iščejo trg zanjo oz. jo poskušajo vsiliti uporabnikom.
 • V resnici ni potrebno, da se pridružite storitvi, ambulanta deluje tudi, če se ne, še vedno vam lahko izdamo papirnati izvid. Je pa prednosti uporabe toliko, da se večina uporabnikov na koncu registrira. Registracija za podjetja/klube, je obvezna (za uporabo v medicini dela prometa in športa), saj nam le tako lahko pošljejo elektronska naročila na pregled zaposlenih/športnikov.
 • Registracija je za paciente brezplačna, 1 državljan lahko kreira en sam profil, vsa komunikacija s tega in v ta registriran profil pa se smatra kot zakonsko/pravno zavezujoča, saj ni možno brisati nobene vsebine, zagotovljena pa je tudi popolna sledljivost vnosov.
 • Z registracijo fizična oseba pridobi elektronski zdravstveni karton v oblaku, dostopen od kjerkoli, v katerega sam shranjuje svoje podatke in do katerega nihče nima avtomatskega dostopa. Pacient je tisti, ki lahko začasno omogoči vpogled kateremukoli zdravstvenemu izvajalcu (uporabniku rešitve), v kolikor se pojavi potreba po tem. Ta e-Karton ostane za vedno njihov, tudi če zamenjajo izvajalca/osebnega zdravnika (več o rešitvi na www.gospodar-zdravja.si).

GOSPODAR ZDRAVJA IN PODJETJA

E-medicinaZ leti smo opazili da je na strani podjetij ponavadi prisotna:

 • Časovno potratna priprava napotnic za preglede zaposlenih.
 • Časovno potratna organizacija naročanja na preglede.
 • Slabo/pomanjkljivo arhiviranje dokumentov povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu.
 • Slaba ali neobstoječa pot komunikacije s pooblaščenimi zdravniki.
 • Težava pri inšpekcijskih nadzorih, ker so papirnati fascikli razdeljeni v številne predelke.
 • Neobstoječ pregled nad zdravstveno sliko podjetja.
 • Slab pregled nad problematiko bolniškega staleža.
 • Slab pregled nad najpogostejšimi zdravstvenimi težavami zaposlenih (ker ostanejo na papirju medicine dela).
 • Slab/neobstoječ pregled nad učinkovitostjo vloženih sredstev v varnost in zdravje pri delu.
 

Gospodar zdravja podjetjem omogoča:

 • Kreiranje profila podjetja v katerem se hrani vse v povezavi z varnostjo in zdravjem pri delu – do tega profila imajo dostop samo registrirani pooblaščenci podjetja. Vanj nima dostopa ne pooblaščeni zdravnik, ne Gospodar zdravja (z izjemo identifikatorskih podatkov), Se pa ob naročilu na pregled pri medicini dela tja prenesejo osebni podatko zaposlenega, če so bili predhodno vnešeni v bazo delodajalca (delovno mesto, ime, priimek, rojstni datum, eventuelno majlj in gsm) Za ta prenos obstaja zakonska podlaga a prenos podatkov je 1x, kot rečeno ommejen in nepovraten (v obratni smeri se bazi zdravnika in podjetja ne usklajujeta) Tako je teoretično omogočeno, da zaposleni ne izda vseh svojih kontaktnih podatkov delodajalcu, zdravniku pa jih lahko.
 • Postavitev zbirke zaposlenih, njihovih kontaktnih podatkov (če jim jih zaupajo, drugačejo vnesejo službene e-maile), delovnih mest, zdravniških spričeval in morebitnih omejitev, ki jih imajo.
 • Podpiro tako mikro podjetjim z 1 zaposlenim kot podjetjem z več 1000 zaposlenimi.
 • Izdelavo e-ocene tveganja (v razvoju).
 • Pripravo e-napotnice za napotitev na pregled.
 • Elektronsko naročanje na termine, ki so rezervirani za podjetje, ali pa se zaposleni sami naročijo, ko imajo čas.
 • Sprejem e-spričevala neposredno v profil podjetja.
 • Sprejem obširnejših navodil, omejitev in priporočil, kot jih omogoča papirnata verzija spričevala.
 • Dolgoročno spremljanje zdravstvenega stanja in anonimizirane analize diagnoz po delovnih mestih (če več kot 5 zaposlenih na posameznem del. mestu).
 • Dologoročno spremljanje in ocena upravičenosti/učinkov investicij v zdravje pri delu.
 • Po želji elektronsko komunikacijo z zdravnikom.